Realizované dotační projekty

V tomto kousku země byly již realizovány v rámci podpory SFŽP a SZIF níže uvedené dotace . Realizace těchto projektů provádí několik společností ,které zde působí . Jedná se o společnosti Leoš Novotný a.s. , Leoš Novotný – samostatně hospodařící zemědělec a Sdružení na ochranu bělokarpatských luk z.s.

DROBNÉ VODNÍ PLOCHY (TŮNĚ A MOKŘADY) – OBORA RADĚJOV – II. + III. + IV. ETAPA

Projekty byly zaměřeny na vytvoření drobných vodních ploch, které slouží k zadržování vody v krajině a zároveň zlepší hydrologické poměry řešeného území. Realizací projektů došlo ke zvýšení biodiverzity a byla posílena ekostabilizační funkce přilehlé krajiny. 

 

 

Tyto projekty byl spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a byly realizovány v letech 2019 – 2021.

MOKŘADY SKALICKÝ JÁREK

Projekt je zaměřen na vytvoření drobných nádrží mokřadního charakteru tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů . Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity daného území a bude posílena ekostabilizační funkce přilehlé krajiny. Napouštění a vypouštění nádrží je řešeno z vodního toku Sudoměřický potok a jedná se o boční nádrže .


 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

ZLEPŠENÍ DRUHOVÉ SKLADBY V LESÍCH JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI CHKO BÍLÉ KARPATY – I. – III.ETAPA

Předmětem projektů je vylepšení současné druhové skladby stávajících zalesněných ploch s cílem zvýšení podílu dubu na těchto plochách. Větším podílem listnatých dřevin ( zejména dosadbou dubu zimního) dojde k přiblížení se k původní dřevinné skladbě v této lokalitě a ke snížení podílu nepůvodních druhů jehličnatých druhů dřevin.  V rámci projektů bylo vysazeno minimálně 25 tis.dubů zimních .

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a byly realizovány v letech 2017 – 2019 .

OPATŘENÍ NA PODPORU VZÁCNÝCH DRUHŮ V LESÍCH JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI CHKO – II. A III.ETAPA

Projekt volně navazuje na výstavbu tůní a mokřadů. Budování opatření má za síl usnadnit proces obsazení nově budovaných nádrží především vzácnými druhy živočichů, jež se v lokalitě vyskytují. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

ZVÝŠENÍ BIODIVERZITY V LESÍCH JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI CHKO BÍLÉ KARPATY

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek v dané lokalitě pro vytvoření kvalitního biotopu, který bude nabízet adekvátní přírodní podmínky pro rozvoj běžných i vzácných organismů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

PODPORA BIODIVERZITY V LESÍCH JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI CHKO BÍLÉ KARPATY – II. A III.ETAPA
VÝSADBA EXTENZIVNÍCH SADŮ A KVĚTNATÝCH LUK

Projekt řeší posílení ekologické stability krajiny, prostřednictvím vytvoření nových krajinných prvků v dotčených oblastech. Zásahy , které jsou v projektu navrženy , vedou ke zvýšení počtu a rozmanitosti krajinných prvků . Celkový efekt opatření značně přispěje k rozvoji a zvýšení ekologické stability . V rámci projektu bylo vysazeno 711 původních dřevin .

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

ZLEPŠENÍ DRUHOVÉ SKLADBY V LESÍCH JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI CHKO BÍLÉ KARPATY – II. + III. ETAPA

Zlepšení současné druhové skladby stávajících zalesněných ploch s cílem zvýšení podílu dubu a třešně na těchto plochách. V důsledku vyššího podílu jehličnatých porostů existuje reálné riziko škod způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami a škod způsobených dalšímu abiotickými či biotickými vlivy. Výsadbou dubu zimního a třešně ptačí dojde ke zvýšení podílu listnatých dřevin na řešeném území.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

PODPORA BIODIVERZITY V LESÍCH CHKO BÍLÉ KARPATY – IV.ETAPA
BROUKOVIŠTĚ + LÍHNIŠTĚ + ZIMOVIŠTĚ

Účelem dotace je vybudování prvků podporujících zejména vzácné druhy živočichů v k. ú. Radějov a k. ú. Tvarožná Lhota. V rámci realizace dojde k vybudování prvků pro podporu biodiverzity (líhniště, zimoviště a kamenné zídky).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

OBORA ŽIVĚ